Знайти:
Головна > Наукові публікації співробітників

Кондращенко Володимир Якович

1. Автоматизация  моделирования сложных тепплоэнергетических установок / Кондращенко В. Я., Самойлов В. Д.; Отв. ред. Кулик М.Н.; АН УССР. Ин-т пробл. моделирования в энергетике.— Киев : Наук, думка, 1987.—184 с.
У монографії розглянуті методологічні, теоретичні і алгоритмічні аспекти моделювання складних газорідинних систем і теплоенергетичних установок різного призначення  в задачах їх проектування і розробки. Розроблено і описано метод моделювання, що забезпечує адаптування моделі до довільного об’єкту з широкого класу систем, безпосередній доступ до ЕОМ розробників  ТЕУ на основі не процедурної мови у термінах об’єктів, високу точність моделювання на базі схемно-конструктивних даних, автоматизацію підготовки і розв’язку  ітераційних задач, можливість розширення узагальненої моделі і економію ресурсів ЕОМ.

2. Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем / Кондращенко В. Я., Винничук С. Д., Федоров М. Ю.; Отв. ред. Самойлов В. Д.; АН УССР. Ин-т пробл. моделирования в энергетике.— Киев : Наук, думка, 1990.—184 с.—ISBN 5-12-001303-1
У монографії розглянуті методи й програмні засоби моделювання багаторежимних систем розподілу газових і рідинних робочих тіл мобільних енергетичних і холодильних установок при проектному дослідженні їх гідрогазодинамічних, теплових і механічних режимів. Для рішення проблем адаптації програмних засобів до схемно-конструктивних параметрів об'єкта, забезпечення їхньої доступності для кінцевого користувача, оперативності роботи й високої детальності опису фізичних процесів запропоновані нові нетрадиційні методи створення моделей систем розподілу для ЕОМ, що дозволяють автоматично зводити моделювання будь-якої схеми до рішення сукупності вкладених підзадач малої розмірності без подання всієї задачі  у вигляді єдиної системи рівнянь. Запропоновано різні модифікації структурно-декомпозиційного методу, що характеризуються максимальною розмірністю подзадач, ступенем гнучкості до зміни схеми об'єкта. Детально розроблена технологія створення моделей і досліджені математичні питання реалізації різних варіантів структурно-декомпозійного методу.

3. Кондращенко В.Я. Задачі та формалізація опису планів оперативних дій / Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, вип.6 – Черкаси: ІУБ.  1998. - с.6-10
Розроблено уніфіковану структуру даних для формального опису топології га змістовного наповнення електронних планів дій, призначених для проектування, оптимізації та автоматизованого синтезу оперативних рішень.

4. Кондращенко В.Я., Яловец А.Л. Формальные основы планирования сил, средств и ресурсов при решении задач противодействия чрезвычайным ситуациям средствами системы «Цунами-2000». //Моделювання та інформаційні технології. Зб.наук.праць вип.2. – Київ:ІПМЕ НАН України,1999.- с.3-7
Виконано формальну постановку комплексу  задач, розв’язку яких потребує необхідність оперативного планування  заходів протидії. Це задачі: - оцінка спроможності регіону до самостійного подолання загрозливих для нього надзвичайних ситуацій з точки зору наявності та достатньої потужності сил, засобів та ресурсів;  - синтез і оптимізація структури угрупувань сил    та засобів для подолання комплексної надзвичайної ситуації  на обмежених ресурсах  регіону;  - планування,  оптимізація та супроводження дій сил і   засобів в умовах змінної оперативної обстановки.

5. Кондращенко В.Я. Синтез структури угрупувань сил та засобів при проектуванні    заходів протидії комплексним надзвичайним ситуаціям. //Моделювання та інформаційні технології. Зб.наук.праць вип.6. – Київ:ІПМЕ НАН України,2000.- с.3-10
Виконано постановку і формалізацію задачі синтезу і оптимізації структури угрупувань сил    та засобів для подолання комплексної надзвичайної ситуації (НС) на обмежених ресурсах  регіону.  Враховуються потреби кожної НС у певних технологіях боротьби,  наявність і  потужність сил та засобів – носіїв технологій, і їх здатність досягти місця подій. Розроблено логічний механізм варіантного розв’язку задачі з використання виведення на І/АБО графах.

6. Кондращенко В.Я., Яловец А.Л. Функциональные возможности и архитектура программно-инструментальной среды построения и обработки модели предметной области на основе логико-вычислительных семантических сетей. // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці, вип.27 – Київ:  2004. - с.33-40