Знайти:

Верлань Анатолій Федорович

1934 г. рождения,
завідувач відділу моделювання динамічних систем

член-кореспондент АПН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України


Тел. 424-35-41
e-mail: a.f.verlan@gmail.com
 

А.Ф. Верлань отримав вищу освіту на електротехнічному факультеті Київського політехнічного інституту. У Національній академії наук України працює з 1960 р. у колективі, на базі якого у 1981 році був створений Інститут проблем моделювання в енергетиці.

А.Ф. Верлань відомий український вчений, який вніс значний вклад у розвиток методів математичного моделювання та інформаційних технологій, зокрема в галузі електротехніки та енергетики. На основі створеного ним наукового напрямку у комп'ютерному моделюванні фізичних та інформаційних процесів створена наукова школа, представниками якої є чисельні науковці в нашій країні та за її межами. Запропонований А.Ф. Верланем інтегральний метод математичного моделювання динамічних систем дозволяє ефективно вирішувати складні задачі аналізу, синтезу та діагностики систем керування, електричних і електронних ланцюгів, дослідження та контролю електричних об'єктів з розподіленими параметрами, проектування сучасних технічних об'єктів.

Розробки, що виконані під керівництвом А.Ф. Верланя, отримали широке впровадження. Зокрема до них відносяться методи та алгоритми розв’язання інтегральних рівнянь, програмні засоби діагностики автономних джерел енергопостачання та високотемпературної плазми, пристрої та програми обробки вимірів теплових потоків, методи та програми розрахунку періодичних режимів потужних перетворювачів (вирівнювачів, інверторів, перетворювачів частоти тощо), засоби контролю герметичності великогабаритних паливних резервуарів та автоматизації контролю металевих конструкцій засобів транспортування енергоносіїв та ін.

За науковими результатами з вказаних напрямків опубліковано понад 400 наукових праць, серед яких 30 винаходів та більше 20 книг, значна частина яких відома дослідникам інших країн. За цикл праць з моделювання фізичних полів в енергетиці А.Ф. Верланю присуджена премія ім. Г.Ф. Проскури НАН України у галузі досліджень з енергетики.

Великий вклад вніс А.Ф. Верлань в підготовку висококваліфікованих кадрів та спеціалістів, в розвиток освіти та виховання молоді. Під його керівництвом та консультативній допомозі захищені 34 кандидатських та 16 докторських дисертацій.

Близько 30 років А.Ф. Верлань веде активну педагогічну діяльність в вищих учбових закладах, бере участь в удосконаленні освіти в середній школі, сприяє розвитку позашкільних закладів України. Починаючи з 1965 р., приймає участь в розробці шкільних учбових програм, методик, створює багатотиражні посібники з основ кібернетики. Це дозволило А.Ф. Верланю (спільно з В.М. Касаткіним) створити перший в Україні підручник “Основи інформатики та обчислювальної техніки” для 9 та 10 класів середньої школи, що видавався у 1987 та 1989 рр. видавництвом “Радянська школа”. У 19992001 роках вийшли 4 видання сучасного підручника “Інформатика” для 10–11 класів загальноосвітньої середньої школи (авт. А.Ф. Верлань, Н.В. Апатова) загальним накладом біля 500 тисяч примірників (українською та російською мовами). Підручник рекомендований МОН України для використання загальноосвітніми закладами країни.

А.Ф. Верлань брав участь у становленні першої в колишньому СРСР Малої академії наук (Кримської) та низки інших малих академій в Україні, а також є засновником у 1975 р. Київської малої академії, вносячи величезний вклад у справу підтримки і розвитку творчих, інтелектуальних здібностей юнацтва і молоді.

А.Ф. Верлань є головою спеціалізованої ради ІПМЕ НАН України по присудженню вчених ступенів, членом редколегії міжнародного науково-теоретичного журналу “Електронне моделювання”, у 1993–1998 роках — член експертної ради ВАК України. За заслуги у галузі освіти А.Ф. Верлань нагороджений медаллю А.С. Макаренка.