Знайти:

Груць Юрій Миколайович

1944 року народження.

Старший науковий співробітник відділу №2 «Теорії моделювання».

Закінчив Київський політехнічний інститут в 1967 році 4 липня 1973 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті електродинаміки АН УССР на тему: «Дослідження та розробка гібридних багатопроцесорних квазіаналогових систем».

17 червня 1987р. дано вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності: «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». 

 

Область наукових інтересів             

    • Теорія натурно-комп'ютерних 3D-системи загального і спеціального призначення.

    • Технологія візуалізації результатів моделювання просторових задач електро-магнітного поля .

    • Спеціалізовані високопродуктивні процесори групових арифметичних операцій, які працюють в         позиційних і непозиційних системах числення.

Список важливих публікацій

1. Груц Ю.Н. Избыточное кодирование при синтезе процессоров групповых арифметических операций // Гибридные вычислительные машины и комплексы. - Киев: Наукова думка. - 1985. - Вып. 8. - С. 44-50 .

Мова йде про процесори комбінаційного типу, що реалізують певне поєднання операцій алгебраїчного додавання й множення. Такі процесори є потужною підмогою в складі обчислювальних структур при рішенні багатьох задач алгебри й аналізу. У роботі вирішені питання формального розширення розрядної сітки машини (надлишкове кодування) стосовно процесорів групових арифметичних операцій, що працюють у додаткових кодах. Спосіб формалізації закладений на ідеї застосування області зображень, причому вихідна інформація, задана в області оригіналів за допомогою, так званого прямого перетворення, переводиться в область зображень, у якій виконуються всі необхідні групові операції; і далі, якщо необхідно, здійснюється переведення шуканих результатів в область оригіналів зворотним перетворенням.

2. Груц Ю.Н. Стереоскопическая машинная графика. - Киев.: Наукова думка, 1989. - 169с.

Монографія присвячена теорії й практиці створення одного класу систем візуалізації цифрової тримірної динамічної інформації точкового, скелетного й символьного типів, а саме: стереоскопічним системам інтерактивної машинної графіки, реалізованим на основі анагліфічного методу сепарації стереопар і з використанням спеціалізованих процесорів й екранів універсальних кольорових телевізійних приймачів як  моніторів. При цьому просторова інформація надходить в стереосистему з моделюючих обчислювальних комплексів. Запропоновано математичні оператори, що задовольняють принципу еквівалентності стереоскопічних образів - тривимірним картинам модельних завдань, для різних випадків візуалізації. Розглянуто питання синтезу спецпроцесорів укрупнених математичних операцій, а також питання організації стереобаз даних і обчислювальних процесів у системі.

3. Груц Ю.Н. Метод натурно-компьютерного стереомоделирования // Электронное моделирование. - 1996. - Т. 18, №4. - С.104-109.

У роботі запропонований новий метод просторового моделювання, що пройшов апробування на створеному в інституті проблем моделювання в енергетику НАН України стереоскопічному телевізійно-комп’ютерному комплексі. Описано науково-технічні задачі, які вирішені в процесі реалізації даного методу. Метод сполучає в собі наочність і природність фізичного методу моделювання, а також гнучкість й універсальність комп'ютерного методу. Основна ідея методу полягає в тому, що в загальну зону натурно-комп’ютерного стереобачення поміщаються стереозображення натурних просторових об'єктів і сцен або їхніх фізичних моделей, і одночасно, у ту ж зону, поміщаються стереозображення комп'ютерних тривимірних об'єктів і сцен, синтезованих людиною.

4. Груц Ю.Н. Процедура стереоинтерполирования // Электронное моделирование. - 1999. - Т. 21, №1. - С.94-100.

Процедура стереоінтерполювання  орієнтована на ті сучасні обчислювальні системи й комплекси, які у своєму складі містять програмні або програмно-апаратні засоби обробки й відображення комп'ютерної, натурної або натурно-комп’ютерної тривимірної інформації, представленої у стереоскопічному виді. Отримані результати становлять математичну основу для синтезу просторових інтерполяційних кривих, представлених у стереоскопічному виді. Така процедура покликана забезпечити режим швидкої тривимірної оцифровки й (або) скелетизації натурних стереозображень зі складними нелінійними поверхнями, що погано піддаються математичному опису. Процедура  також ефективна при синтезі й пошуку оптимальних тривимірних кривих і поверхонь, представлених у стереоскопічному виді при натурно-компютерному стереомоделюванні.

5. Gruts Yu.N., Jung-Young Son. Stereoscopic operators and its application  // Proceedings of The 6th International Workshop on 3-D Imaging Media Technology and The 5th Photonic Information Processing Conference. - 2000. - Vol.6,N1, - Р.34-38.
В роботі розглянуті можливості застосування запропонованих раніше автором прямого й зворотного сте-реооператора постійного ракурсу для аналізу геометричних викривлень, що виникають у стереобаченні в системі екран-спостерігач у випадках , коли спостерігач перебуває в не розрахунковій точці перед екраном (інший ракурс стереобачення) і має інший (ніж розрахунковий) базис стереобачення. Отримано загальні матричні залежності для аналізу даного виду викривлень у розглянутій системі.