Знайти:

Гільгурт Сергій Якович

1964 р. народження

Старший науковий співробітник відділу №2 «Теорії моделювання»

 

Телефон: 38(044)424-91-63

 

E-mail: hilgurt@ukr.net

 

Освіта:

·         факультет автоматики і обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації (1981-1986);

 

·         аспірантура Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України (1986-1989);

 

·         докторантура Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України (2000-2004).

Наукова ступінь:

Кандидат технічних наук. Захистив в 1990р. Назва дисертаційної роботи: «Розробка технічних засобів діагностування та контролю електронних пристроїв на базі ПЕОМ із застосуванням спектральних перетворень»

Область наукових інтересів

Спектральні перетворення. Розпізнавальні системи. Автоматизовані системи управління технологічними процесами. Реконфігуровані обчислення на базі програмованої логіки. Паралельні обчислення. Нейронні мережі. 

Список важливих публікацій

1. Гильгурт С.Я. Анализ применений программируемых ИС для решения задач вычислительной техники // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 19. – Київ: 2003. – С. 79–85.

Спроба провести класифікацію можливих областей і способів застосування програмованої логіки для рішення обчислювальних задач, оцінити її роль і місце стосовно існуючої комп'ютерної техніки.

 

2. Гильгурт С.Я. Использование дифференциальных преобразований для моделирования реальных сигналов с применением программируемой логики // Электронное моделирование. – 2004. – Т.26, № 1. – С. 51–62.

Розглянуто застосування запропонованого Г.Є.Пуховим апарата ДТ-перетворень для обробки сигналів, заданих у табличній формі. Досліджено виникаючі при цьому проблеми. Для їхнього рішення пропонується використати уніфіковані обчислювальні засоби на базі ПЛІС 

 

3. Гильгурт С.Я., Давиденко А.Н, Кочурков А.А. Анализ требований к шифраторам на базе ПЛИС, предъявляемых современными информационными технологиями // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 30. – Київ: 2005. – С. 17–26.

Розглянуто переваги й недоліки програмних й апаратних шифраторів на предмет їх застосування в інформаційно-обчислювальних системах. Сформульовано принципи побудови перспективних апаратних шифраторів на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

 

4. Гильгурт С.Я. Анализ применения реконфигурируемых вычислителей на базе ПЛИС для реализации нейронных сетей // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Вип. 37. – Київ: 2006. – С. 168–174.

Досліджено можливості побудови штучних нейронних мереж із застосуванням реконфігурованих обчислювачів на базі ПЛІС, що сполучають переваги спеціалізованого співпроцесора й універсального комп'ютера. 

 

5. Гильгурт С.Я. О применении реконфигурируемых унифицированных вычислителей для решения научно-технических задач / Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ'2008) // Труды международной научной конференции (Санкт-Петербург, 28 января – 1 февраля 2008 г.). – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2008. – С. 358–363.

Проаналізовано способи реалізації обміну даними між реконфігурованими уніфікованими обчислювачами (РУО) й іншими компонентами обчислювальної системи по сучасним інтерфейсам. Досліджено можливості застосування РУО для рішення конкретних науково-технічних задач.