Знайти:

Давиденко Анатолій Миколайович

в.о. заст. директора з науково-організаційної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,

зав. відділу №2 «Теорії моделювання»

 

Телефон: 38(044)424-91-63

 

E-mail: davidenkoan@gmail.com

 

ст.наук.співр., канд.техн.наук – тема кандидатської дисертації: «Разработка специализированных вычислительных устройств на основе структурной коррекции разрядных моделей», захистився у 1990 році в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є. Пухова НАН України.

 

Має 139 опубліковані праці, з них після захисту кандидатської дисертації – 123 праць. 

 

 

Важливі публікації:

 

1. Система підтримки прийняття рішень щодо забезпечення інформаційної, антивірусної та фізичної безпеки компۥютерних систем органів внутішніх справ України «ТОРСІОН - 3»// Міністерство внутрішніх справ України, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Департамент документального забезпечення та режиму МВС України, Методичні рекомендації / Шорошев В.В., Пающик І.І., Давиденко А.М.  та ін./  Київ 2010, 189 с.

 У методичних рекомендаціях основнаувага приділяється створенню системи підтримки прийняття рішень щодо забезпечення інформаційної, антивірусної та фізичної безпеки компютерних систем органів внутрішніх справ України, а також обгрунтованню шляхів її створення. Зазначені рекомендації можуть бути корисні для фахівців і керівного складу органів внутрішніх справ України з питань технічного захисту інформації в компютерних системах, а також для використання в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

 

2. Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я. Душеба В.В., Гиранова А.К. / Центр для решения задач энергетики на базе технологии GRID// Національний авіаційний університет Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. праць 3 (27)/2009, с.48-51.

 Рассмотрены вопросы создания на базе  GRID-технологии аналитического центра по энергетике. Исследованы основные задачи центра, выявлены возникающие проблемы, предложены пути их решения.

 

3. Безпека авіації / Бабак В.П., Харченко В.П., Давиденко А.М. та ін./ Безпека авіації – К.: Техніка, 2004. – 584 с.

Книга присвячена актуальній проблемі безпеки авіації, яка об’єднує авіаційну безпеку та безпеку польотів. Уперше в світовій практиці на системному рівні розглянуто головні складові, що визначають комплексність та ієрархічність зазначеної проблеми. Наведено теоретичні засади, методи й засоби підтримання безпеки авіації в цілому та виконання окремих нагальних завдань. Для фахівців авіаційної галузі, наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів

 

4. Давиденко А.Н. / Анализ основных информационных компонент систем доступа // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. праць вип. 59. – К., 2011, – С.11-20.

В статье рассмотрены вопросы формирования и существования словарей, содержащих описание базовых элементов предметных областей, входящих в состав системы доступа информационной системы. Предложены и формализованы условия исключающие возможности возникновения противоречивости в ситуации, когда две различные предметные области, которые используют различные базовые элементы по отношению друг к другу, обладают максимальными уровнями абстракции.

 

5. Давиденко А.Н. Исследование параметров нейронных сетей характеризирующих их функциональные возможности // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України. Київ – 2006, Вип. 37 – с.118-126.

В статті наведені співвідношення, за допомогою яких можливо вивести формули для обчислення вільної енергії мережі Хопфілда. Доцільність обчислення вільної енергії Хопфілда обумовлена тим, що це дозволяє побудувати гіперплощини із стійкими точками станів мережі, що суттєво при рішенні задач на моделях нейронних мереж. 

 

А.М.Давиденко має 5 авторських свідоцтв на винаходи.

 

У галузі захисту інформації А.М.Давиденко почав працювати з 1990 року. За ці роки він неодноразово був відповідальним виконавцем або науковим керівником держбюджетних та госпрозрахункових наукових робіт за цією тематикою.

 

З 1996 року А.М.Давиденко працює над проблемами експертизи систем захисту інформації, що отримало своє втілення в опублікованих працях та розроблених програмних засобах.

З 1989 року веде активну викладацку діяльність. В даний час читає курс «Захист інформації в компютерних мережах та системах проектування» на кафедрі безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (http://bit.nau.edu.ua/)