Знайти:

Борукаєв Зелім Харитонович

1948 г. народження,

провідний науковий співробітник відділу №4, кер. тематичної групи "Моделювання

систем організаційного управління",
канд. техн. наук, ст.научн. сотр.
Тел.8-067-266-30-40,
e-mail: zelim_h@ipnet.ua


Основна освіта:

Додаткова освіта:

Трудова діяльність.

 

У 1971-1976 рр..- асистент кафедри вищої математики Новочеркаського політехнічного інституту. У 1979 – 1987 рр. - мл. наук. співр., наук. співр., ст. наук. співр. Інституту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР , в 1987 - 2012рр. завідувач відділом інформаційного забезпечення задач математичного та електронного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. З 2012 р. провідний науковий співробітник , керівник тематичної групи  Моделювання систем організаційного управління.

 

Вчений ступінь - кандидат технічних наук.

 

Вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки» присуджена рішенням Ради в Інституті проблем моделювання в енергетиці АН УРСР від 21.11.1985г . Тема дисертаційної роботи « Чисельне моделювання вихрових струмів в провідних середовищах стосовно аналізу втрат в масивних елементах електротехнічних пристроїв » Диплом кандидата технічних наук виданий ВАК при Раді міністрів СРСР 9.04.1986 р.

 

Вчене звання - старший науковий співробітник .

 

Звання старшого наукового співробітника за спеціальністю « Застосування обчислювальної техніки , математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях » присвоєно рішенням ВАК при Раді міністрів СРСР від 27.03.1991 р.

 

Основні напрямки наукової діяльності:

 

Під його керівництвом і за безпосередньої участі проводилися дослідження за наступними напрямками наукової діяльності, пов'язаними з математичним моделюванням фізичних полів і процесів, моделюванням інформаційних процесів і систем в енергетиці:

 

- розробка методів , алгоритмічних і програмних засобів чисельного моделювання на ЕОМ задач аналізу та синтезу електромагнітного поля в електротехнічних пристроях, орієнтованих на використання в системах автоматизації проектування великих електричних машин, автоматизації експериментальних досліджень в кінцевих частинах потужних турбогенераторів, автоматизації процесів налагодження і випробувань крупних електричних машин;

 

- розробка комп'ютерної моделі термогазодинамічних процесів взаємодії дугової плазми з трубчастим електродом в плазмо електродної системі;

 

- розробка теоретичних і прикладних основ створення комп'ютерної системи організаційного управління в енергетиці як системи інформаційно - аналітичного забезпечення підтримки прийняття рішень;

 

- розробка інформаційно - аналітичної системи моніторингу оптового ринку електричної енергії України та створення на її основі автоматизованої системи розрахунків платежів суб'єктів Оптового ринку електроенергії України;

 

- розробка системи показників виробничого і фінансового стану енергетичної галузі та комп'ютерної моделі моніторингу енергоефективності електроенергетичного виробництва;

 

- розробка теоретико - ігрових засобів моделювання ринку електроенергії;

 

- розробка засобів методичного та алгоритмічного забезпечення для динамічного оперативного добового прогнозування споживання електричної енергії на основі застосування апарату штучних нейронних мереж, з урахуванням впливу на результати прогнозування змінюються чинників зі складними неоднорідними закономірностями.

 

Основні результати теоретичних і прикладних досліджень висвітлені більш ніж в 90 публікаціях. Серед них:

 

1. Борукаев З.Х. Об одном численном методе расчета электромагнитного поля в области крайних пакетов сердечника статора//Электронное моделирование, 1981 г., №2.

2.Борукаев З.Х., Резцов В.Ф. Об эффективных электрических и магнитных характеристиках шихтованных ферромагнетиков// Изв. вузов Электромеханика, 1981 г. №6.

3. Борукаев З.Х. Расчет электромагнитного поля в проводящих элементах турбогенераторов по экспериментальным данным//Техническая электродинамика, 1981 г., №6.

4.Степанов А.Е., Блавдзевич Ю.Г., .Борукаев З.Х и др. Моделирование электромагнитных полей в электротехнических устройствах/ -К.: Тэхника; Щецин: Научное издательство Щецинского политехнического института, 1990.-188 с.

5.Борукаев З.Х., Зубко В.П., Шихалиев C.3. Результаты численного моделирования управляющего магнитного поля в установке для ПМДС втавр: в сб. науч. тр. "Методы и средства компьютерного моделирования".  Ин-т пробл. моделирования в энергетике НАН Украины. - Киев. -1995.

6. Борукаев З.Х., Евдокимов В.Ф., Остапченко К.Б., ШатровВ.Ф Компьютерные системы организационного управления в энергетике/ -К.: Энергетика и электрификация, 2002.-66 с.

7. Борукаев З.Х., Евдокимов В.Ф., Остапченко К.Б. Об одном подходе к созданию компьютерной                системы организационного управления в энергетике//Энергетика и электрификация, 2002 г., №2        

8. Евдокимов В.Ф., Куцан Ю.Г., Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Грицюк Л.И. О компьютерной системе мониторинга энергетического рынка Украины//Энергетика и электрификация.-2002.- №12.-С.15-18.

9. Евдокимов В.Ф., Куцан Ю.Г., Борукаев З.Х., Остапченко К.Б., Грицюк Л.И. Некоторые вопросы создания компьютерных средств поддержки принятия решений для систем организационного управления в энергетике//Энергетика и электрификация.-2003.-№1.-С.2-7.

10. Борукаев З.Х., Евдокимов В.Ф., Остапченко К.Б. Автоматизированная система расчета платежей субъектов оптового рынка электроэнергии Украины//Электрические сети и системы, 2003 г., №2

11. Борукаев З.Х.,  Остапченко К.Б. Компьютерная модель оптового рынка электроэнергии Украины//Электронное моделирование, 2004 г., Т.26, №1

12. Борукаев З.Х. К вопросу о создании комплексной системы прогнозирования электрической нагрузки.-К.: Зб. наук.праць.Інституту проблем моделювання в енергетиці ім .Г.Є.Пухова.-2006.- Вип. № 33.

13. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Об информационно-аналитической системе мониторинга энергоэффективности производства, передачи и потребления электроэнергии//Моделювання та інформаційні технології.-К.: Зб. наук.праць.-2006.- Вип. № 37.

14. Борукаев З.Х. Подход к построению теоретико- игровой модели энергетического рынка//Электронное моделирование.-2006, Т.№28, № 4.

15. Борукаев З.Х. Об основных  требованиях к системе технико-экономических показателей мониторинга энергоэффективности   производства, передачи и потребления электроэнергии//Праці Інституту електродинаміки НАН України, Збірник наукових праць, Спеціальний випуск.-Київ: 2006.  

16. Евдокимов В.Ф., Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Компьютерная модель мониторинга энергоэффективности: информационно-технологические аспекты// Энергетика и электрификация, 2006 г., №11.

17. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Грицюк Л.И. Компьютерная модель мониторинга энергоэффективности: аспекты информационного моделирования//  Энергетика и электрификация, 2007 г., №1.

18. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Грицюк Л.И. Построение информационной модели системы мониторинга энергоэффективности электроэнергетики//Энергетика и электрификация, 2007 г., №2

19. Борукаев З.Х., Остапченко К.Б. Построение математической модели функционирования оптового рынка электроэнергии для решения задач организационного управления//Электронное моделирование.-2007.-Т.№29, № 1.

20. Борукаев З.Х.,Евдокимов В.Ф., Шихалиев С.З. Некоторые результаты компьютерного моделирования динамики взаимодействия сварочной дуги, вращающейся в реальном магнитном поле, с трубчатым электродом//Электронное моделирование, 2010г., № 3, Т.32.-С.117-123.

21. Борукаев З.Х. Компьютерное моделирование термогазодинамических процессов в плазмоэлектродной системе с трубчатым электродом//Электронное моделирование, 2011г.,№ 3, Т.33.-С.109-119.

22. Борукаев З.Х.,Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Часть1. Формулировка задачи.// Моделювання та інформаційні технології.-К.: Зб. наук. праць.-2012, Вип. № 63.-С. 192-198.

23. Борукаев З.Х.,Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Часть 2. Методическое обеспечение.//Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць.-2012.- Вип. № 63.-С. 172-184.

24. Борукаев З.Х.,Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Подход к построению компьютерных моделей для оперативного (суточного) планирования поставок электрической энергии в условиях оптового рынка. Информационно-технологическое обеспечение.// Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць.-2012.- Вип. № 52.-С. 164-186.

25. Борукаев З.Х.,Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Планирование торгового диспетчерского графика распределения активной нагрузки на оптовом рынке электроэнергии. Часть 1. Математическая модель// Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць.-2012.- Вип. № 52.-С. 127-137

26. Борукаев З.Х.,Остапченко К.Б., Лисовиченко О.И. Компьютерное моделирование задач планирования поставок электроэнергии на оптовом  рынке с применением искусственных нейронных сетей//Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К.: Зб. наук. праць.-2012.- Вип. № 65.-С. 140-152