Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «10» грудня 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Башкатовим Олександром Майоровичем на тему: «Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Тираспіль)» (21.06.01 – екологічна безпека).

Науковий керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., с.н.с. Лисиченко Георгій Віталійович, заступник директора з наукової роботи Інституту геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., с.н.с. Чумаченко Сергій Миколайович, професор кафедри економічної кібернетики Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету МОН України;

к.ф.-м.н., с.н.с. Митько Лідія Олексіївна, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

 2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Карпенком Євгеном Юрійовичем на тему: «Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей» (спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем).

Науковий керівникк.ф.-м.н., с.н.с. Горошко Іван Олегович, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Офіційні опоненти:

д.т.н., проф. Положаєнко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри "Комп'ютеризовані системи управління" Одеського національного політехнічного університету МОН України;

к.т.н., с.н.с. Чемерис Олександр Анатолійович, учений секретар Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02, к. ф.-м. н.                                      Горошко І.О.