Знайти:

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України «25» червня 2009 р.

о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.02.

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Тихоходом Володимиром Олександровичем на тему: «Програмні засоби дослідження багатозв’язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями» (спеціальність 01.05.03 математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем). 

Науковий керівник – член-кореспондент АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Верлань Анатолій Федорович, завідувач відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. 

Офіційні опоненти:

д.т.н., с.н.с. Нестеренко Борис Борисович, заступник директора з наукової та організаційної роботи Інституту математики НАН України; 

к.т.н., с.н.с. Коваленко Олексій Єпифанович, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин та систем НАН України. 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 26.185.02,

к. ф.-м. н.                                                                          Горошко І.О.