Знайти:

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ

Члену спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01

________________________________________

В актовому залі ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова  НАН України 20 вересня 2007 р.
о 14 год. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Скуратівською Інною Антонівною на тему: «Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму водних об’єктів в умовах антропогенного навантаження» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
Науковий керівник – д.т.н., проф. Лаврик В.І., професор кафедри математики Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Офіційні опоненти:
д.т.н., с.н.с. Сердюцька Л.Ф., провідний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
д.т.н., проф. Власюк А.П., декан факультету прикладної математики та комп’ютерно-інтегрованих систем Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.
2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Шаповаловим Юрієм Олександровичем на тему: «Декомпозиційні методи оптимального розміщення об’єктів в системах технічного призначення» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доцент Яремчук С.І., професор кафедри програмного забезпечення обчислювальної техніки Житомирського державного технологічного університету.
Офіційні опоненти:
д.т.н., проф. Саух С.Є., головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України;
к.ф.-м.н., доцент Заславський В.А., доцент кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

     З дисертаціями можна ознайомитись в бібліотеці ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України.

     Вчений секретар
     спеціалізованої вченої ради Д 26.185.01

     к. т. н.                                                                                            Семагіна Е.П.